เราคือบริษัทที่ทุกท่านเชื่อถือได้
คุณสมบัติของหน่วยงานที่เจาะสำรวจดินจะต้องเป็น
“สถาบันที่เชื่อถือได้” ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงฉบับ (2527) ขยายความไว้ว่า “สถาบันที่เชื่อถือได้”
หมายความว่า ส่วนราชการหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีวิศวกรประเภท
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงรายมือชื่อรับรอง
ผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม
ฉะนั้นโครงการก่อสร้างต่างๆ ของราชการและหน่วยงานเอกชน
จึงสามารถใช้ผลการเจาะดินการทดสอบต่างๆ จากนิติบุคคล
หรือบริษัทเอกชนที่มีวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรโยธาได้
โดยถูกต้อง